Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Souhlasným prohlášením dávám společnost:

move your limits s.r.o., IČ 04726464,

se sídlem: Třeboňská 147/4, Jablonec nad Nisou

(dále jen „správce“)

dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů:

1) Identikační údaje a kontaktní údaje ( tj. ttull, jméno a příjmeníl, datum narození, adresa trvalého pobytul, korespondenční adresal, e-mail, telefonní číslo) pro účely:

- Evidence v databázi kontaktů správce

- Přihlašování do rezervačního systému

- Marketnngové zasílání obchodních nabídek ze strany správce

2) Podobizny a obrazové snímky (fotongraie) poskytnuté subjektem údajů nebo pořízené správcem na akcích požádaných správcem pro účely:

- Zveřejnění fotongraií v tštěné iremní prezentaci správcel, propangačních nebo jiných materiálech správce

- Zveřejňování fotongraií ve iremní prezentaci správce na webovýchl, facebookových a instangramových stránkách správce.

Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány:

Po dobu trvání rengistrace v rezervačním systému správce a poté ještě po dobu 3 let po ukončení platnost rengistracel, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynut této lhůty je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech:

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má subjekt právo:

- Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem

- Požádat o kopii těchto osobních údajů

- Požádat o opravu nepřesných osobních údajů

- Požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správceml, pokud již pominul účel zpracováníl, pokud subjekt údajů souhlas odvolál, pokud vznese námitky prot zpracováníl, pokud jsou správcem zpracovávány protprávně

- Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebujel, ale subjekt je požaduje pro určeníl, výkon a obhajobu právních nároků)

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat stžnost prot zpracování u dozorového orngánul, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašujil, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat. Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu údaje jen v případechl, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost nebo pro plnění smlouvyl, jakož i v případech oprávněných zájmů správce.